Uitgevoerde projecten

Overzicht recent uitgevoerde projecten:

Horeca-/recreatieinrichting Waterbesparingsonderzoek en advies waterbesparing
IPPC-inrichting Ondersteuning en advies KAM-coordinator
Industriële productie bouw Opstellen procesbeschrijving en meetprogramma arbo-technische luchtkwaliteitsmetingen binnen de productielijn
Afvalrecycling Advies en ondersteuning EVOA-procedure in- en export
Vastgoed Projectmanagement herontwikkeling bedrijfsterrein: bodemonderzoek, asbestsanering, sloopgebouwen, bodemsanering, realisatie nieuwbouw en invulling nieuwe bestemming. Zie presentatie: Herontwikkeling Zuiderkade-Nagelerstraat Emmeloord
Metaalrecycling Opzet en implementatie ISO 14001
Metaalrecycling Actualisering AO/IC en acceptatievoorwaarden
Agrarische inrichting Opstellen Ruimtelijke Onderbouwing in verband met aanpassen bestemmingsplan
Afvalrecycling Verzorgen aanvraag milieuvergunning incl. Beschrijving acceptatievoorwaarden en AO/IC
Metaalrecycling Aanvraag milieuvergunning incl. beschrijving acceptatievoorwaarden en AO/IC
Slachterij Aanvraag milieuvergunning, toets BBT slachterij incl. advies en berekeningen geuremissie
Agrarische inrichting Advies vergunningaanvraag en berekeningen geurhinder en emissie fijn stof
Grondverzet Projectleiding keuring gronddepot
Aannemingsbedrijf Advies verplaatsing bedrijfsterrein
MKB-vastgoed Advies werkplan schone grond nulsituatie
Metaalrecycling Aanvraag milieuvergunning metaalrecycling; procesbegeleiding, vergunningaanvraag, opstellen acceptatievoorwaarden en beschrijving AO/IC
Industriële verwerker biomassa aanvraag milieuvergunning verwerking biomassa tot energiepellets: berekening en beoordeling geurhinder, bijdrage verzuring Natura2000-gebied en emissie fijn stof; toets toepassing BBT
Industriële verwerker biomassa Opstelling Ruimtelijke onderbouwing aanpassing bestemmingsplan
Industriële verwerker biomassa Advies en opstelling aanmeldnotitie Milieueffectrapportage
Agrarische inrichting Aanvraag milieuvergunning vergroting inrichting >500 GVE incl. berekening geurhinder, emissie fijn stof, verzuring en toets toepassing BBT
Agrarische inrichting Advies en verzorging Aanmeldnotitie Milieueffectrapportage
Gemeente Voorbereiding, opstelling plan van aanpak en organisatie uitvoering bestuurlijke handhaving en toepassing bestuursdwang (incl. ontruiming in samenwerking met OM, GGZ, GG&GD, gemeentelijke diensten, externe diensten)
Gemeente VTH-controles Agrarische en MKB-bedrijven (incl. tankstations en propaantanks);.
Industriële inrichting bakkerijgrondstoffen Advies milieuvergunning uitbreiding opslag gevaarlijke stoffen
MKB-bedrijf Advies aanvraag bestemmingsplan
Metaalrecycling Verzorging milieumelding metaalrecycling
Autodemontage Verzorging milieumelding milieuvergunning
Transportonderneming Projectleiding herstel en herkeuring certificaat vloeistofdichtheid wasplaats